MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Network Interface & Acceleration Cards

Advantech's PCIe accelerators and network interface cards bring high-speed connectivity and fast packet processing to network appliances and servers.

Product Categories

  • Crypto Acceleration Adapters

    Advantech Intel® QuickAssist Acceleration Cards can supplement throughput for the termination of standard security protocols such as IPsec and SSL.

  • PCI Express Adapters

    Tận dụng các bộ điều khiển Intel Ethernet cấp máy chủ, Thẻ giao diện mạng (Network Interface Cards) Advantech cho phép truy cập vào các giao diện 1GbE, 10GbE và 40GbE với vòng đời công nghiệp và quản lý vòng đời. Ngoài ra, Thẻ tăng tốc Intel QuickAssist kép hoặc đơn của chúng tôi có thể bổ sung thông lượng CPU để chấm dứt các giao thức bảo mật tiêu chuẩn như IPsec và SSL