MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

DAQ Cards

DAQ cards bao gồm PCI DAQ và PCIe DAQ có tính năng lựa chọn I/O đa chức năng như I/O analog để giúp đáp ứng tất cả các nhu cầu DAQ. Thẻ PCI DAQ và PCIe DAQ là những sản phẩm tốc độ cao và chất lượng nhưng tiết kiệm chi phí để cải thiện quy trình DAQ. >> Kiểm tra Advantech DAQNavi Support List

Quick Find

 • Analog Input

  • Channels

  • Input Range

  • Resolution(Bits)

  • Sampling Rates(S/s)

 • Analog Output

  • Channels

  • Output Ranges

  • Resolution

  • Update Rate(S/s)

 • Counter/Encoder Input

  • Channels

 • Digital Input

  • Channels

 • Digital Output

  • Channels

 • Relay Output

  • Channels

74 total products

Part Number Description Analog Input Analog Output Counter/Encoder Input Digital Input Digital Output Relay Output
    Channels Input Range Resolution(Bits) Sampling Rates(S/s) Channels Output Ranges Resolution Update Rate(S/s) Channels Channels Channels Channels
Part Number Description Analog Input Analog Output Counter/Encoder Input Digital Input Digital Output Relay Output
    Channels Input Range Resolution(Bits) Sampling Rates(S/s) Channels Output Ranges Resolution Update Rate(S/s) Channels Channels Channels Channels
PCI-1706U-AE 250 kS/s, 16-bit, 8-ch Simultaneous Sampling, Multifunction PCI Card 8 ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V 16-bit 250 KS/s (per channel) 2 0~5 V, 0~10 V, ±5 V, ±10 V, 0~20 mA, 4~20 mA 12-bit Static update 2 16 (TTL) 16 (TTL) N/A
PCI-1710HGU-DE 100 kS/s, 12-bit, 16-ch High Gain Universal Multifunction PCI Card 16 ±0.0.005 V ±0.01 V, ±0.05 V, ±0.1 V, ±0.5 V, ±1 V, ±5 V, ±10 V, 0~0.01 V, 0~0.1 V, 0~1 V, 0~10 V 12-bit 100 KS/s (sum) 2 0~5 V, 0~10 V 12-bit Static update 2 16 (TTL) 16 (TTL) N/A
PCI-1710U-DE 100 kS/s, 12-bit, 16-ch Universal Multifunction PCI Card 16 ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V 12-bit 100 KS/s (sum) 2 0~5 V, 0~10 V 12-bit Static update 2 16 (TTL) 16 (TTL) N/A
PCI-1710UL-DE 100 kS/s, 12-bit, 16-ch Universal Multifunction PCI Card w/o AO 16 ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V 12-bit 100 KS/s (sum) 2 0~5 V, 0~10 V 12-bit Static update 2 16 (TTL) 16 (TTL) N/A
PCI-1711U-CE 100 kS/s, 12-bit, 16-ch Universal Multifunction PCI Card 16 ±0.625 V ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V 12-bit 100 KS/s (sum) 2 0~5 V, 0~10 V 12-bit Static update 2 16 (TTL) 16 (TTL) N/A
PCI-1711UL-CE 100k, 12bit Low-cost Multi Uni PCI Card 16 ±0.625 V ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V 12-bit 100 KS/s (sum) N/A N/A N/A N/A 2 16 (TTL) 16 (TTL) N/A
PCI-1712-AE 1 MS/s, 12-bit, 16-ch Multifunction PCI Card 16 ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V 12-bit 1 MS/s (sum) 2 0~5 V, 0~10 V, ±5 V, ±10 V 12-bit 1 MS/s 3 16 (TTL) 16 (TTL) N/A
PCI-1713U-BE 100 kS/s, 12-bit, 32-ch Isolated Analog Input Universal PCI Card 32 ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V 12-bit 100 KS/s (sum) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PCI-1714U-BE 30 MS/s, 12-bit, 4-ch Simultaneous Analog Input PCI Card 4 ±0.5 V, ±1 V, ±2.5 V, ±5 V 12-bit 30 MS/s (per channel) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PCI-1714UL-BE 10 MS/s, 12-bit, 4-ch Simultaneous Analog Input PCI Card 4 ±0.5 V, ±1 V, ±2.5 V, ±5 V 12-bit 10 MS/s (per channel) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PCI-1715U-AE 500 kS/s, 12-bit, 32-ch Isolated Analog Input Universal PCI Card 32 ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V 12-bit 500 KS/s (sum) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PCI-1716-BE 500 kS/s, 16-bit, 16-ch Multifunction PCI Card 16 ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V 16-bit 500 KS/s (sum) 2 0~5 V, 0~10 V, ±5 V, ±10 V 16-bit 1 MS/s 1 16 (TTL) 16 (TTL) N/A
PCI-1716L-BE 500 kS/s, 16-bit, 16-ch Multifunction PCI Card w/o AO 16 ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V 16-bit 500 KS/s (sum) N/A N/A N/A N/A 1 16 (TTL) 16 (TTL) N/A
PCI-1718HDU-AE 100 kS/s, 12-bit, 16-ch Universal Multifunction PCI Card 16 ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V 12-bit 100 KS/s (sum) 1 0~5 V, 0~10 V 12-bit 100 KS/s 1 16 (TTL) 16 (TTL) N/A
PCI-1720U-BE 12-bit, 4-ch Isolated Analog Output Universal PCI Card N/A N/A N/A N/A 4 0~5 V, 0~10 V, ±5 V, ±10 V 12-bit Static update N/A N/A N/A N/A
PCI-1721-AE 12-bit, 4-ch Analog Output PCI Card with 16-ch Digital I/O N/A N/A N/A N/A 4 0~5 V, 0~10 V, ±5 V, ±10 V, 0~20 mA, 4~20 mA 12-bit 10 MS/s 1 16 (TTL) 16 (TTL) N/A
PCI-1723-BE 16bit, 8ch Synchronized Analog Output Card with 16-ch Digital I/O N/A N/A N/A N/A 8 ±10 V, 0~20 mA, 4~20 mA 16-bit Static update N/A 16 (TTL) 16 (TTL) N/A
PCI-1724U-BE 14-bit, 32-ch Isolated Analog Output PCI N/A N/A N/A N/A 32 ±10 V, 0~20 mA, 4~20 mA 14-bit Static update N/A N/A N/A N/A
PCI-1727U-AE 14-bit, 12-ch Analog Output Universal PCI Card with 32-ch Digital I/O N/A N/A N/A N/A 12 ±10 V, 0~20 mA 14-bit Static update N/A 16 (TTL) 16 (TTL) N/A
PCI-1730U-BE 32-ch Isolated Digital I/O Universal PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 (Isolated), 16 (TTL) 16 (Isolated), 16 (TTL) N/A
PCI-1733-BE 32-ch Isolated Digital Input PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 32 (Isolated) N/A N/A
PCI-1734-CE 32-ch Isolated Digital Output PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 32 (Isolated) N/A
PCI-1735U-AE 64-ch Digital I/O and Counter Universal PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 32 (TTL) 32 (TTL) N/A
PCI-1737U-BE 24-ch Digital I/O Universal PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 (TTL) 24 (TTL) N/A
PCI-1739U-AE 48-ch Digital I/O Universal PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 48 (TTL) 48 (TTL) N/A
PCI-1742U-AE 1 MS/s, 16-bit, 16-ch Universal Multifunction PCI Card 16 ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V 16-bit 1 MS/s (sum) 2 0~5 V, 0~10 V, ±5 V, ±10 V 16-bit Static update 1 16 (TTL) 16 (TTL) N/A
PCI-1747U-AE 250 kS/s, 16-bit, 64-ch Analog Input Universal PCI Card 64 ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V 16-bit 250 KS/s N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PCI-1750-BE 32-ch Isolated Digital I/O and 1-ch Counter PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 16 (Isolated) 16 (Isolated) N/A
PCI-1750SO-AE 32-ch Isolated Digital I/O and 1-ch Counter PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 16 (Isolated) 16 (Isolated) N/A
PCI-1751-BE 48-ch Digital I/O and 3-ch Counter PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 48 (TTL) 48 (TTL) N/A
PCI-1752U-BE 64-ch Isolated Digital Output Universal PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 64 (Isolated) N/A
PCI-1752USO-BE 64-ch Isolated Source Type (PNP) Digital Output Universal PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 64 (Isolated) N/A
PCI-1753-BE 96-ch Digital I/O PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PCI-1753-CE 96ch TTL Digital I/O Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 96 (TTL) 96 (TTL) N/A
PCI-1754-BE 64-ch Isolated Digital Input PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 64 (Isolated) N/A N/A
PCI-1756-BE 64-ch Isolated Digital I/O PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 32 (Isolated) 32 (Isolated) N/A
PCI-1757UP-AE 24-ch Digital I/O Low Profile Universal PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 (TTL) 24 (TTL) N/A
PCI-1758UDI-BE 128-ch Isolated Digital Input PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PCI-1758UDIO-BE 128-ch Isolated Digital I/O PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PCI-1758UDO-BE 128-ch Isolated Digital Output PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PCI-1760U-BE 8-ch Relay and 8-ch Isolated DI PCI Card with 8-ch Counter/Timer N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 (Isolated) N/A 2 Form C, 6 Form A
PCI-1761-BE 8-ch Relay and 8-ch Isolated Digital Input PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 (Isolated) N/A 4 Form C, 4 Form A
PCI-1762-BE 16-ch Relay and 16-ch Isolated Digital Input PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 (Isolated) N/A 16 Form A
PCI-1780U-AE 8-ch, 16-bit Counter/Timer Universal PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 8 (TTL) 8 (TTL) N/A
PCI-1784U-AE 4-axis Quadrature Encoder/Counter and 8-ch Isolated Digital I/O PCI Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 4 (Isolated) 4 (Isolated) N/A
PCIE-1730-BE 32ch Iso. DIO and 32ch TTL DIO PCI Expre N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 (Isolated), 16 (TTL) 16 (Isolated), 16 (TTL) N/A
PCIE-1730H-BE 32ch Iso. DIO and 32ch TTL DIO w/ Filter N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 (Isolated), 16 (TTL) 16 (Isolated), 16 (TTL) N/A
PCIE-1750U-AE 32-ch Isolated Digital I/O with universal output PCIE Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 (Isolated) 16 (Isolated) N/A
PCIE-1751-AE 48-ch Digital I/O and 3-ch Counter PCIE Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 48 (TTL) 48 (TTL) N/A
PCIE-1752-AE 64-ch Isolated Digital Output PCIE Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 64 (Isolated) N/A
PCIE-1753-AE 96-ch Digital I/O PCIE Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 96 (TTL) 96 (TTL) N/A
PCIE-1754-AE 64-ch Isolated Digital Input PCIE Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 64 (Isolated) N/A
PCIE-1758DI-AE 128-ch Isolated Digital Input PCIE Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 128 (Isolated) N/A N/A
PCIE-1758DIO-AE 128-ch Isolated Digital I/O PCIE Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 64 (Isolated) 64 (Isolated) N/A
PCIE-1758DO-AE 128-ch Isolated Digital Output PCIE Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 128 (Isolated) N/A
PCIE-1760-AE 8-ch Relay and 8-ch Isolated Digital Input PCIE Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 8 (Isolated) N/A 2 Form C, 6 Form A
PCIE-1761H-AE 8-ch Relay and 8-ch Isolated Digital Input PCIe Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 (Isolated) N/A 4 Form A, 4 Form C
PCIE-1762H-AE 16-ch Relay and 16-ch Isolated Digital Input PCIe Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 (Isolated) N/A 16 Form A
PCIE-1763AH-AE 16-ch SSR Output(AC) and 16-ch Isolated Digital Input PCIE Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 Form A
PCIE-1763DH-AE 16-ch SSR Output(DC) and 16-ch Isolated Digital Input PCIE Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16
PCIE-1765-AE 12-ch Relay PCIE Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12
PCIE-1802-AE 216 kS/s, 24-bit, 8-ch Dynamic Signal Acquisition PCIE Card 8 ±0.2 V, ±0.5 V, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V 24-bit 216 KS/s (per channel) N/A N/A N/A N/A N/A 1 (TTL) 2 (TTL) N/A
PCIE-1802L-AE 216 kS/s, 24-bit, 4-ch Dynamic Signal Acquisition PCIE Card 4 ±0.2 V, ±0.5 V, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V 24-bit 216 KS/s (per channel) N/A N/A N/A N/A N/A 1 (TTL) 2 (TTL) N/A
PCIE-1805-AE 1MS/s, 16-bit, 32-ch Analog Input PCIE Card 32 ±1 V, ±5 V, ±10 V, 0~20 mA, 4~20 mA 16-bit 1 MS/s (sum) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PCIE-1810-AE 500 kS/s, 12-bit, 16-ch Multifunction PCIE Card 16 ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V 12-bit 800 KS/s (sum) 2 0~5 V, 0~10 V, ±5 V, ±10 V 12-bit 500 KS/s 2 24 (TTL) 24 (TTL) N/A
PCIE-1812-AE 250 kS/s, 16-bit, 8-ch, Simultaneous Sampling, Multifunction PCIE Card 8 ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V 16-bit 250 KS/s (per channel) 2 0~5 V, 0~10 V, ±5 V, ±10 V 16-bit 3 MS/s 4 32 (TTL) 32 (TTL) N/A
PCIE-1813-AE 38.4 kS/s, 26-bit, 4-Ch, Simultaneous Sampling, Multifunction PCIE Card 4 ±0.3125 V, ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V 26-bit 38.4 KS/s (per channel) 2 0~5 V, 0~10 V, ±5 V, ±10 V 16-bit 3 MS/s 4 32 (TTL) 32 (TTL) N/A
PCIE-1816-AE 1 MS/s, 16-bit, 16-ch Multifunction PCIE Card 16 ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V 16-bit 1 MS/s (sum) 2 0~5 V, 0~10 V, ±5 V, ±10 V 16-bit 3 MS/s 2 24 (TTL) 24 (TTL) N/A
PCIE-1816H-AE 5 MS/s, 16-bit, 16-ch Multifunction PCIE Card 16 ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V 16-bit 5 M (sum) 2 0~5 V, 0~10 V, ±5 V, ±10 V 16-bit 3 MS/s 2 24 (TTL) 24 (TTL) N/A
PCIE-1824-AE 16-bit ,32/16-ch Analog Output PCIE Card N/A N/A N/A N/A 32 ±10 V, 0~20 mA, 4~20 mA 16-bit Static update N/A N/A N/A N/A
PCIE-1840-AE 125 MS/S, 16-bit, 4-ch Simultaneous Digitizer 4 ±0.1 V, ±0.2 V, ±0.5 V, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V 16-bit 125 MS/s (per channel) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PCIE-1840L-AE 80 MS/S, 16-bit, 4-ch Simultaneous Digitizer 4 ±0.1 V, ±0.2 V, ±0.5 V, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V 16-bit 80 MS/s (per channel) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PCIE-1884-AE 32-bit, 4-ch Encoder/Counter with Position Compare FIFO PCIE Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 4 (Isolated) 4 (Isolated) N/A
PCL-833-BE 3-axis Quadrature Encoder and 2-ch Counter ISA Card N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 5 (Isolated) N/A N/A

Product Categories

 • Multifunction

  Advantech multifunction card cung cấp chuyển đổi D/A, đầu vào analog, đầu vào digital chuyển đổi A/D, đầu ra digital và counter/timer đáp ứng nhu cầu DAQ của bạn, đặc biệt là Đo điện áp.

 • Analog Input

  Advantech analog input card đáp ứng yêu cầu DAQ của bạn. Nó cung cấp 32 kênh đầu vào analog nhấn mạnh vào việc truyền phát dữ liệu liên tục, không dừng, tốc độ cao, của các mẫu A/D đến bộ nhớ máy chủ.

 • Analog Output

  Advantech analog output card rất lý tưởng cho các ứng dụng DAQ nơi cần nhiều kênh đầu ra analog. Các thẻ đầu ra analog cho PCI bus và cũng có các điện áp tùy chọn, đầu ra hiện tại và board ID.

 • Non-Isolated Digital I/O

  The PCI-bus Non-Isolated Digital I/O card được áp dụng để truyền dữ liệu song song, cảm biến tín hiệu logic TTL DIO, DTL và CMOS DIO. Các thẻ Non-Isolated Digital I/O này cho phép người dùng chạy đồng thời tất cả các chức năng I/O ở tốc độ tối đa mà không mất dữ liệu.

 • Isolated Digital I/O

  Advantech isolated digital I/O card có một loạt các dòng sản phẩm trong các nền tảng PCI-bus, DIO, ISA-bus, PC/104 và CPCI biệt lập.

 • Counter

  Loạt counter card bao gồm thẻ đầu ra xung, thẻ hẹn giờ bộ đếm và thẻ bổ trợ bộ đếm cho PCI bus và đo dòng điện PWM. Counter card nguồn ngắt linh hoạt phù hợp cho điều khiển động cơ và giám sát vị trí.

Related Materials